worker

说明:

Worker Connection::$worker

此属性为只读属性,即当前connection对象所属的worker实例

范例

use Workerman\Worker;
require_once __DIR__ . '/Workerman/Autoloader.php';

$worker = new Worker('websocket://0.0.0.0:8484');

// 当一个客户端发来数据时,转发给当前进程所维护的其它所有客户端
$worker->onMessage = function($connection, $data)
{
  foreach($connection->worker->connections as $con)
  {
    $con->send($data);
  }
};
// 运行worker
Worker::runAll();

results matching ""

  No results matching ""